Katarzyna Zubiel

Założyciel Centrum Diagnozy i Terapii SINTONIA. Psycholog, logopeda, terapeuta neurorozwojowy INPP i instruktor metody, terapeuta treningu słuchowego metodą Johansena oraz terapeuta integracji sensorycznej. Specjalizuje się w terapii i diagnozie dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także ze specyficznymi zaburzeniami w nauce o podłożu neurorozwojowym. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i upośledzeniem umysłowym, oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koordynacji ruchowej, wymagającymi specjalistycznego wsparcia terapeutycznego. W swojej pracy łączy techniki sensomotoryczne i logopedyczne z elementami terapii behawioralnej. Posiada 3-stopniowe szkolenie w tym zakresie. Odbyła szkolenie z zakresu wykorzystania ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) w diagnostyce klinicznej.

Emilia Werbelska

Założyciel Centrum Diagnozy i Terapii SINTONIA. Pedagog, logopeda, nauczyciel emisji głosu. Specjalizuje się w pracy logopedycznej z dziećmi z różnymi trudnościami rozwojowymi, upośledzeniem umysłowym, zespołami genetycznymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje różne techniki łącząc muzykę, mowę i ruch. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć logorytmicznych. Ponadto specjalizuje się w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, wykorzystując terapię behawioralną. Posiada 3-stopniowe szkolenie w tym zakresie. Odbyła szkolenie z zakresu wykorzystania ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) w diagnostyce klinicznej.

Agata Ejchman-Albinowska

Lekarz specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, pediatra, mgr psychologii, seksuolog, psychoterapeuta. Pracuje w Oddziale Psychiatrii dziecięcej oraz gabinecie prywatnym.

Maria Zubiel

Doktor nauk medycznych, specjalista neurologii dziecięcej, epileptolog. Posiada wieloletnie, kliniczne doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi. Czynnie uczestniczy w wielu kursach i konferencjach zawodowych, podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w krajowych i międzynarodowych sympozjach naukowych. Autorka kilku prac z dziedziny neurologii dziecięcej.

Katarzyna Marszał

Logopeda, oligofrenopedagog specjalizujący się w terapii opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii, specyficznych zaburzeń występujących w spektrum autyzmu oraz terapii dzieci z różnymi zespołami genetycznymi i zaburzeniami zachowania. W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii behawioralnej - ukończyła 3-stopniowe szkolenie ze Stosowanej Analizy Zachowania, Treningu Umiejętności Społecznych oraz komunikacji wspomagającej PECS.

Marzena Werbelska

Logopeda specjalizujący się w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym jak i ze spektrum autyzmu. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. W swojej terapii wykorzystuje elementy muzyki. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z logorytmiki i terapii ręki. Ukończyła III-stopniowe szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.

©Copyright by Centrum Diagnozy i Terapii "Sintonia" 2010-2018

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio